NS-garantier og andre garantier

Våre garantier er knyttet til en forsikringsløsning, og vil ikke kreve en binding av kapital gjennom låsing av kontanter, eller annen båndlegging som f.eks. ved pantsettelse av varelager og lignende. Dette gjør at den aktuelle bedrift får et større handlingsrom, og kan bruke kapitalen mer effektivt. Vi leverer entreprenør-garantier etter Norsk Standard (NS), men kan også tilby løyve-, husleie-, skattetrekk- og husleiegarantier (les mer om øvrige garantier under "Garantier" øverst på denne siden).

Hva trenger vi ved en garantisøknad?

Det vil foretas en individuell vurdering av det selskap det garanteres for, hvor det bla. stilles krav til selskapets økonomiske styrke. Viktige parametere vil være å vise til en god historikk sett fra et økonomisk ståsted, samt at selskapet har en god likviditet og soliditetssituasjon.

For å sette søkeprosessen i gang vil vi trenge siste tilgjengelige regnskapstall, samt et eksemplar av den kontrakt det skal garanteres for i det aktuelle prosjekt.

.