Fritidsulykkesforsikring gjelder ulykker som skjer i fritiden, og som medfører medisinsk invaliditet, ervervsuførhet eller død. 
Forsikringen gir en engangsutbetaling samt en dekning av visse behandlingsutgifter.

.