Kollektiv ulykkesforsikring dekker varig medisinsk invaliditet (minst 1%) og/eller død som skyldes ulykke i arbeidstid og/eller fritid. En ulykkesforsikring gir utbetaling ved varig medisinsk invaliditet og/eller død som skyldes en ulykke (dvs. en plutselig og uforutsett hendelse).

Det er valgfritt om forsikringen tegnes på både invaliditets- og dødsfallsforsikring, eller bare en av forsikringsformene. Forsikringen kan utvides til også å omfatte ektefelle og/eller barn.

For standard forsikring, finnes det unntak hvor forsikringen ikke dekker som blant annet ved spesielt risikoutsatte ting som f.eks. boksing, karate, fjellklatring osv. Forsikringen kan utvides til også å omfatte risikoutsatte aktiviteter.

Utbetaling ved invaliditet som skyldes ulykke
Ved 100% medisinsk invaliditet utbetales den avtalte forsikringssummen for invaliditet. Alle skader som gir varig medisinsk invaliditet på 1% eller mer, gir utbetaling. Graden av invaliditet avhenger blant annet av hvilken kroppsdel som blir skadet. F. eks. vil tap av høyre tommel gi utbetalinger på 25% av forsikringssummen. I tillegg dekkes nødvendige behandlingsutgifter med inntil 5% av den avtalte forsikringssummen etter en ulykkesskade. Her er det ingen krav om varig medisinsk invaliditet.

Utbetaling ved dødsfall
Ved dødsfall utbetales den avtalte forsikringssummen for død til avdødes ektefelle, subsidiært arvinger etter lov eller testament. Det er også mulighet for å begunstige andre personer.

.